• Email: fanny.gbs@gbstape.com
 • Lityum batareýa lentasy

  • GBS kül lentasy
  Batareýany goramak üçin dürli pudaklarda batareýa lentasy giňden ulanylýar.Professional we tejribeli lenta öndürijisi hökmünde GBS lentasy litiý batareýa lentalaryny hem üpjün edýär, esasan batareýa tab lentasy, batareýany goramak lentasy, statiksiz gorag lentasy, silikon poliester lentasy, ýatyryş lentasy, termiki uzaldyş lentasy, damja garşy lenta, emele gelýän polimid lentasy we ş.m.
  • EV batareýa paketi üçin ýangyn saklaýjy polipropilen material ITW Formex GL-10 we GL-17

   EV batareýa paketi üçin ýangyn saklaýjy polipropilen material ITW Formex GL-10 we GL-17

     

   Formex GLseriýasy, ITW Formex maşgalasyndan ýangyn saklaýjy polipropilen elektrik izolýasiýa materialynyň iň täze formulasydyr.Oňa galyňlygy 0.017 dýuým we saýlananlar üçin 0.010 dýuým bolan GL-10 we GL-17 girýär.Formex GL seriýasy, has güýçlendirilen temperatura garşylygy hödürlemek bilen, GK seriýasy ýaly ajaýyp ygtybarlylygy we berkligi paýlaşýar.“Formex GL” seriýasy, has ýokary temperatura çydamlylygyny hödürleýän has inçe ölçeg materialyny talap edeninde, GK üçin amatly alternatiw çözgüt hödürleýär.Şu wagta çenli “GL” seriýaly materiallar “EV Battery Pack”, “EV” elektron gözegçilik ediji, “EV DC Charging” we ş.m. ýaly EV pudaklarynda giňden ulanylýar.Bu ýerde GBS lentasynda GL-10 we GL-17 materiallaryny rulon ölçeginde hödürläp bileris, şeýle hem müşderiler üçin aňsat programma üçin takyk kesiş hyzmatyny hödürläp bileris.

    

    

  • Die Cut ITW Formex GK 17 Transformatorlar programmasy üçin polipropilen izolýasiýa kagyzy

   Die Cut ITW Formex GK 17 Transformatorlar programmasy üçin polipropilen izolýasiýa kagyzy

     

   ITW Formex GK 17galyňlygy 0.017in (0,43mm), polipropilen izolýasiýa kagyzynyň bir görnüşi we rulonyň ululygy 610mm x 305metr.UL 94-V0 şahadatnamasy bilen ýangyn saklaýan Formex GK seriýaly maşgalasyna degişlidir.GK-17, senagat we sarp ediji elektron enjamlarynda has ýokary elektrik galkanyny üpjün edýär.“Formex GK” izolýasiýa kagyzy, şeýle hem dürli elektrik kagyzlaryny, termoplastiki materiallary we sanjym edilen bölekleri çalşyp bilýän ajaýyp himiki garşylygy, suwuň pes siňdirilişini we ýokary dielektrik bölüniş naprýa .eniýesini görkezýär.GK-17 üçin jambbo rulonyň ululygyny üpjün edip bileris, şeýle hem Transformer izolýasiýasy, LED yşyklandyryş senagaty we beýleki sarp edijileriň elektron önümçilik prosesi ýaly dürli pudaklarda ulanmak üçin ýörite ölçegde kesilen kiçijik ululygy we takyk ölçegi kesip bileris.

    

    

  • “Precision Die Cut” ITW Formex izolýasiýa kagyzy GK-5 we batareýa izolýasiýa gapy üçin GK-10

   “Precision Die Cut” ITW Formex izolýasiýa kagyzy GK-5 we batareýa izolýasiýa gapy üçin GK-10

     

   ITW Formex GK-5 (0,005in.) We GK-10 (0.01in.) Polipropileniň bir görnüşidir.Formex izolýasiýasyUL 94-V0 şahadatnamasy bilen ýangyn saklaýjy kagyz.Senagat we sarp ediji elektron enjamlary üçin ýokary elektrik gorag galkanyny üpjün edýär.Formex GK seriýaly izolýasiýa kagyzy, şeýle hem dürli himiki garşylyklary, termoplastiki materiallary we sanjym edilen galyp böleklerini çalşyp bilýän gowy himiki garşylygy, suwuň pes siňdirilmegi we ýokary dielektrik bölüniş naprýa .eniýesini görkezýär.Bu ýerde GBS-de, GK-5 we GK-10 rulonlary, şeýle hem dürli pudaklarda ulanyljak adaty şekil we ululykda takyk ölçenip bileris, meselem, batareýa izolýasiýa gapagy, LED yşyklandyryş pudagy, Transformator we käbir beýleki sarp edijiler elektron önümçilik prosesi.

    

    

  • Liti goramak üçin pes ýelimli ýeke gapdal polipropilen film batareýa paket lentasy

   Liti goramak üçin pes ýelimli ýeke gapdal polipropilen film batareýa paket lentasy

    

   BiziňkiBatareýa paket lentasydaşaýjy hökmünde ýörite polipropilen filmi ulanýar, soňra litiý batareýasyny goramak üçin pes ýelmeýän akril ýelim bilen örtülýär.130 to ýokary temperatura garşylygy bilen tapawutlanýar we batareýanyň ýüzüne galyndy we hapalanmazdan gabyklap bolýar.Ulag wagtynda goragy üpjün etmek üçin diňe bir batareýany gaplamak üçin däl, eýsem batareýanyň öýjüginde ştrih koduny çap etmekde gorag üpjün etmek üçin hem ulanylýar.

   Reňkimiz gök we aç-açan bolýar we müşderiniň islegi boýunça iki materialy rulon bilen üpjün edip bileris.

  • Coreadro we gabygy goramak üçin pes ýelimlenýän ýylylyk giňelişi litiý batareýa lentasy

   Coreadro we gabygy goramak üçin pes ýelimlenýän ýylylyk giňelişi litiý batareýa lentasy

    

   Malylylyk giňelmesiLityum batareýa lentasydaşaýjy hökmünde ýörite rezin plyonkany ulanýar we gaty pes ýelmeýän akril ýelim bilen örtülendir.Lenta gaty inçe we çeýe, adatça litiý batareýasynyň öýjügi bilen gabygyň arasynda güýç batareýasy üçin amortizasiýa goragyny üpjün etmek üçin ulanylýar.Lentanyň galyňlygy we göwrümi elektrolit wannasyna çümdürilenden soň ýokarlanar, şol bir wagtyň özünde batareýanyň göwrümi we içerki garşylygy üýtgemez.Suwuk sanjym wagtynda batareýanyň ýadrosyny we gabygyny goramak we düzeltmek üçin silindr litiý batareýasynyň işinde giňden ulanylýar.

  • Elektron enjamlaryň ýylylyk izolýasiýasy üçin polimid Airgel inçe film

   Elektron enjamlaryň ýylylyk izolýasiýasy üçin polimid Airgel inçe film

    

   Polimid howa filmipolimidi daşaýjy hökmünde ulanýar we polimid filminde ýörite bejerilen nano airgel.Poliester howagel filmi bilen deňeşdirilende, polimid howagel filmimiz has ýokary temperatura garşylygy we elektrik izolýasiýasyny görkezýär we 260 ℃ -300 around töweregi ýokary temperatura garşy durup biler, bu elektroniki bölekleri gaýtadan işlemekde ajaýyp ýylylyk izolýasiýa funksiýasyny üpjün edýär.

   Polimid howa howa filmimiz, az mukdarda sarp ediş önümleriniň ýylylygy deňleşdirmek meselesini çözüp bilýän we gowşak ýylylyga çydamly komponentler üçin ýylylyk izolýasiýasyny gorap bilýän ýylylyk geçirijiligi we ýylylyk izolýasiýa aýratynlyklaryna eýedir.Mundan başga-da, önümleriň öndürijiligini we ýaramlylyk möhletini gowulandyrmak üçin ýylylyk geçirijiliginiň ugruny dolandyryp we üýtgedip biler.

  • Güýçli ýelimlenýän akril ýelimleýji poliester EV ýaşaýyş jaýyny goramak üçin batareýa lentasy

   Güýçli ýelimlenýän akril ýelimleýji poliester EV ýaşaýyş jaýyny goramak üçin batareýa lentasy

    

   Biziň E.leksiýa Ulag (EV) Batareýa lentasyiki gatly poliester film lentasynyň bir görnüşidir, iki gatly ýörite poliester filmleri daşaýjy hökmünde ulanýar we güýçli ýelimlenýän akril ýelim bilen örtülýär.Onda sürtülme garşylygy, ýokary izolýasiýa we naprýa .eniýe garşylyk häsiýetleri bar, şeýle hem galyndy we batareýanyň ýüzüne hapalanmazdan gabmak gaty aňsat.Ulag wagtynda goragy üpjün etmek üçin diňe batareýany gaplamak üçin ulanylman, eýsem EV güýç batareýasyny gaýtadan işlemek we ýygnamak wagtynda izolýasiýa goragy hökmünde hem ulanylýar.

   Reňkimiz gök we gara reňkde bolýar we iki materialy rulon bilen üpjün edip bileris we müşderiniň arzasyna görä ölçeg ölçeglerini kesip bileris.

  • Lityum batareýa goýmasynyň izolýasiýasy üçin çözüji akril ýelimli poliester terminaly film lentasy

   Lityum batareýa goýmasynyň izolýasiýasy üçin çözüji akril ýelimli poliester terminaly film lentasy

    

   TheBatareýa izolýasiýa lentasypoliester gutarmak filmini daşaýjy hökmünde ulanýar, soň bolsa çözüji akril ýelim bilen örtülýär.Kislota ýa-da aşgar ýagdaýynda ajaýyp öndürijiligi üpjün edýär, şeýle hem elektrolitlere garşy durýar.Awtomatiki önümçilik liniýasynda rahat işläp bilýän orta gabyk güýji we yzygiderli yza çekiji güýji bar.Poliester gutarýan film lentasy litiý batareýasyny ýa-da nikel batareýasyny, kadmiý batareýasyny izolýasiýa we gorag hökmünde giňden ulanylýar.

  • Lityum batareýasynyň ýatyrylmagy, izolýasiýa we düzeltmek üçin polipropilen BOPP film lentasy

   Lityum batareýasynyň ýatyrylmagy, izolýasiýa we düzeltmek üçin polipropilen BOPP film lentasy

    

   BOPP film lentasyçeýe polipropilen filmi çözüji akril ýelim bilen örtülen daşaýjy hökmünde ulanýar.Kislota ýa-da aşgar ýagdaýynda ajaýyp öndürijiligi üpjün edýär, şeýle hem elektrolitlere garşy durýar.Awtomatiki önümçilik liniýasynda rahat işläp bilýän orta gabyk güýji we yzygiderli yza çekiji güýji bar.Poliester gutarýan film lentasy litiý batareýasyny ýa-da nikel batareýasyny, kadmiý batareýasyny izolýasiýa we gorag hökmünde giňden ulanylýar.

  • Lityum batareýasyny ýatyrmak üçin Kapton akril ýelimleýji lenta

   Lityum batareýasyny ýatyrmak üçin Kapton akril ýelimleýji lenta

    

   Kapton akril ýelimleýji lentadaşaýjy hökmünde ýylylyga garşy polimid plyonkany ulanýar we ýokary öndürijilikli akril ýelim bilen örtülendir.Kislota ýa-da aşgar ýagdaýynda ajaýyp öndürijiligi üpjün edýär, şeýle hem elektrolitlere garşy durýar.Awtomatiki önümçilik liniýasynda rahat işläp bilýän orta gabyk güýji we yzygiderli yza çekiji güýji bar.Temperatura 160 resist garşy durup biler, adatça litiý batareýasy ýa-da nikel batareýasy, kadmium batareýasy üçin berkitmek we gaplamak we izolýasiýa etmek üçin batareýa tab lentasy hökmünde ulanylýar.